PRIMARIA ORASULUI FIENI -concesionează teren în suprafață de 4249 mp. Vezi care sunt conditiile.

Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: PRIMARIA ORASULUI FIENI, STR. INGINER AUREL RAINU, NR. 67, FIENI, judeţul DAMBOVITA, telefon 0245774071, fax 0245774073, email [email protected] Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să […] Articolul PRIMARIA ORASULUI FIENI -concesionează teren în suprafață de 4249 mp. Vezi care sunt conditiile. apare prima dată în DambovitaNews.

PRIMARIA ORASULUI FIENI -concesionează teren în suprafață de 4249 mp. Vezi care sunt conditiile.
  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: PRIMARIA ORASULUI FIENI, STR. INGINER AUREL RAINU, NR. 67, FIENI, judeţul DAMBOVITA, telefon 0245774071, fax 0245774073, email [email protected]
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 4249 mp, proprietate privata a orasului Fieni, situat în orașul Fieni, str. Industriilor, nr. cadastral 71940, pe amplasamentul fostei Stații de epurare a orașului, în vederea realizării unei parcări de autocamioane. Concesionarea se face conform art. 302-303 din OUG nr. 57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local Fieni nr. 35/21.04.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire a contractului de concesiune a fost aprobată prin H.C.L. Fieni nr. 35/21.04.2021.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de către orice persoană interesată direct, nerestricționat și deplin, în format electronic de pe pagina web a Primăriei orașului Fieni – www.fieni.ro sau in format tiparit de la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Fieni.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține în format electronic de pe pagina web a Primăriei orașului Fieni – www.fieni.ro sau in format tiparit de la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Fieni.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Documentatia se poate obtine in mod gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/11/2021, ora 15.00.

  1. Informaţii privind ofertele: Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Ofertele se redactează în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/11/2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria oraşului Fieni din Fieni, Str. ing. Aurel Rainu nr. 67, judeţul Dâmboviţa – Biroul Registratură. Informații de contact: telefon 0245774070, fax. 0245774073, e-mail: fieni.primă[email protected]

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă in doua exemplare, unul original si unul copie (se face aceasta mentiune pe plicul exterior).

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/11/2021, Ora 12.00 la sediul Primăriei orașului Fieni.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbovița Adresă: Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3 Telefon: 0245612344 Fax: 0245216622 E-mail: [email protected] Website: http://www.portal.just.ro.

Articolul PRIMARIA ORASULUI FIENI -concesionează teren în suprafață de 4249 mp. Vezi care sunt conditiile. apare prima dată în DambovitaNews.